கர்ம வினை

சந்தோஷம் இல்லாத வாழ்க்கையில் இருக்கும் நொடி,
மனதில் தைரியம் வருவதற்கு ஒரே வழி,
கர்ம வினையாக நினைத்து மௌனம் கொண்டு அதை முடிப்பதே

posted from Bloggeroid

About Jayanthy Govindarajan

I share the reflections of my mind here as a mommy blogger. I share my parenting experiences and life experiences with gratitude.

View all posts by Jayanthy Govindarajan →

Share your thoughts in the comments section, I would love to hear from you!